انجمن علمی پرستاران قلب ایران- Case Report
STالویشن ناشی از فتق هیاتال (Hiatal Hernia STE)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بیمار آقایی است 73 ساله که با درد ناحیه اپی گاستر بدون انتشار مراجعه کرده است بیمار 26 سال پیش تحت عمل جراحی CABGقرار گرفته است و 10 سال پیش نیز  عمل جراحی redo انجام داده است جهت رویت کامل مطلب روی عکس یا.ادامه مطلب ... کلیک نمایید 

AWT IMAGE

جهت دریافت مقاله original کلیک نمایید 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.128.180.fa
برگشت به اصل مطلب