انجمن علمی پرستاران قلب ایران- سوختگی
سوختگی (BURN)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت رویت مطلب مراقبت در سوختگی هاروی تصویر کلیک نمایید 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.110.149.fa
برگشت به اصل مطلب