انجمن علمی پرستاران قلب ایران- قلب اطفال
مراقبت های پرستاری در ICU-OH

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دریافت مطلب مراقیت پرستاری در ای سی یو جراحی قلبروی تصویر کلیک نمایید 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.74.150.fa
برگشت به اصل مطلب