انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار مجلات علمی
درک بیماران قلبی عروقی و رفتار های ارتقاإ سلامتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای مشاهده متن کامل مقاله به پایگاه نشریه پرستاری قلب و عروق مراجعه فرمائید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.65.51.fa
برگشت به اصل مطلب