انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار مجلات علمی
بررسی تاثیر برنامه مراقبتی باز توانی قلبی بر کیفیت زندگی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برای مشاهده متن کامل مقاله به پایگاه نشریه پرستاری قلب و عروق مراجعه فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.65.48.fa
برگشت به اصل مطلب