انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار مجلات علمی
شیوع عوامل خطر زای قلبی و عروقی در دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• برای مشاهده متن کامل مقاله به پایگاه نشریه پرستاری قلب و عروق مراحعه فرمائید .

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.65.47.fa
برگشت به اصل مطلب