انجمن علمی پرستاران قلب ایران- ACLS
جزوه احیاء قلبی و ریوی پیشرفته۲۰۲۰ (ACLS)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دریافت مطلب روی عکس کلیک نمایید

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.131.155.fa
برگشت به اصل مطلب