انجمن علمی پرستاران قلب ایران- کتاب الکترونیک(E book)
کتاب Rapid ECG Interpretation

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.101.204.fa
برگشت به اصل مطلب