انجمن علمی پرستاران قلب ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه 

22 تا 24 دی ماه 95 

AWT IMAGE

سایت کنگره 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.62.192.fa
برگشت به اصل مطلب