انجمن علمی پرستاران قلب ایران- تصاویر آموزشی
تصاویر آموزشی The New England journal of medicine

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.145.205.fa
برگشت به اصل مطلب