انجمن علمی پرستاران قلب ایران- سندرومهای قلبی
سندرومهای قلبی (Cardiac Syndrome)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.141.174.fa
برگشت به اصل مطلب