انجمن علمی پرستاران قلب ایران-  آموزش الکتروکاردیوگرام
دیس ریتمی های جانکشنال

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.135.177.fa
برگشت به اصل مطلب