انجمن علمی پرستاران قلب ایران- Case Report
انفارکتوس دهلیزی (Atrial MI)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 بیمار خانمی است 35 ساله که به علت درد قلبی مراجعه نموده است. وی سابقه مشکلات قلبی نداشته و آنزیمهای قلبی ، Cpk...562 ،Mb....63،Trop...2.5 در اکوکاردیوگرافی %EF:60 دارد. ادامه مطلب....

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.128.139.fa
برگشت به اصل مطلب