انجمن علمی پرستاران قلب ایران- پایگاههای علمی
Retraction Watch

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.127.133.fa
برگشت به اصل مطلب