انجمن علمی پرستاران قلب ایران- پایگاههای علمی
CINAHL

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.127.130.fa
برگشت به اصل مطلب