انجمن علمی پرستاران قلب ایران- الگوریتمها
الگوریتم ACLS.AHA/ERC 2015

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.126.127.fa
برگشت به اصل مطلب