انجمن علمی پرستاران قلب ایران- الگوریتمها
الگوریتم BLS.AHA/ERC ۲۰۲۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.126.126.fa
برگشت به اصل مطلب