انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آرشیو اخبار علمی
عوامل مؤثر بر میزان و چگونگیِ انجام مراقبت‌های دهانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عوامل مؤثر بر میزان و چگونگیِ انجام مراقبت‌های دهانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه

نویسندگان: هادی رنجبر *، منصور عرب ، عباس عباس زاده و اطهره رنجبر

چکیده مقاله:

مقدمه: حفظ بهداشت دهان یکی از وظایف اصلی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه است. این مطالعه با هدف "بررسی روش‌های انجام، میزان تثبیت و عوامل مؤثر بر مراقبت‌های دهانی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌" انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، به روشِ سرشماری، تمام پرستارانِ بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورد بررسی قرار گرفتند و 131 نفر پاسخ دادند. از پرسش‌نامه‌های مراقبت‌های دهانی، عوامل زمینه‌ای و چک‌لیستِ بررسی گزارش‌های پرستاری، برای جمع‌آوری داده ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی و تحلیلی و نرم افزار PASW 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: دهان‌شویه، بیش‌ترین روش استفاده‌شده (4/82 درصد) و بیش‌ترین محلول استفاده‌شده، کلرهگزیدین (2/43 درصد) بود. ثبتِ مراقبت دهانی توسظ بیشترِ پرستاران انجام می‌شد، اما اطلاعات کافی در مورد نحوه‌ی مراقبت و پی‌آمدهای آن، در اختیار گذاشته نمی-شد. بین سابقه‌ی کاری در بخش مراقبت‌های ویژه (05/0, p<332/0 r=)، اهمیت‌دهی به مراقبت‌های دهانی (001/0, p<349/0 r=) و کیفیت مراقبت دهانی ارتباط مستقیم وجود ‌داشت. سخت و ناخوشایند دانستن مراقبت دهانی ارتباط غیر مستقیم با مراقبت دهانی داشت (05/0 p<).

نتیجه‌گیری: نیاز به آموزش در زمینه‌ی اهمیت مراقبت‌های دهانی و روش‌های مبتنی بر مدارک وجود دارد.

واژه‌های کلیدیمراقبت دهانی، بخش مراقبت­های ویژه، ثبت مراقبت،

لینک رفرنس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.115.45.fa
برگشت به اصل مطلب