انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آرشیو اخبار علمی
تأثیر دعا بر شدتِ وخامت حال بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تأثیر دعا بر شدتِ وخامت حال بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه

نویسندگان: کیوان تقی زاده کراتی ، مینو اسدزندی *، سید داوود تدریسی و عباس عبادی

چکیده مقاله:

  مقدمه: ایمان‌درمانی از جمله درمان‌هایی است که بیمار را با قدرت حضرت حق مرتبط ساخته تا از او طلب شفا ‌کند. هدف این مطالعه "تعیین تأثیر دعادرمانی در کاهش شدت وخامت حال بیماران" بود.

  روش ­ها : این تحقیق یک مطالعه­ی کارآزمایی بالینی شاهد دار و دو گروهی، مبتنی بر هدف با هفتاد نفر بود که در بخش­های مراقبت­های ویژه­ی بیمارستان بقیه­الله الاعظم (عج)، در سال 1389 انجام شد. بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه و بیماران احتقانی قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران در گروه مداخله به مدت سه روز از دعای ضبط شده منسوب به حضرت محمّد (ص) استفاده کردند. در گروه شاهد هیچ اقدامی صورت نگرفت. برای بررسی شدت وخامت حال بیماران دو گروه از ابزار SOFA و برای تحلیل آماری از آزمون پارامتر ی و غیر پارامتری با نرم­افزار SPSS15 استفاده شد.

  یافته­ها: نتایج با آزمون من ویتنی نشان داد که اختلاف میانگین شدت وخامت حال بیماران در روز اول با دوم در دو گروه (92/0 ± )82/0- (05/0 p> ) و در روز اول با سوم (29/1 ± ) 08/2- (001/0> p ) و در روز دوم با سوم (91/0 ± ) 25/1- (001/0> p ) بود.

  نتیجه­گیری: دعادرمانی تأثیر مثبت در کاهش شدت وخامت حال بیماران دارد.

 

واژه‌های کلیدیدعادرمانی، شدت وخامت حال، بخش مراقبت ویژه، طبّ مکمل، معنویت،

لینک رفرنس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.115.43.fa
برگشت به اصل مطلب