انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آرشیو اخبار علمی
بررسی تأثیر تمرینات هاتایوگا بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بررسی تأثیر تمرینات هاتایوگا بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی

نویسندگان: علی طیبی ، ملیحه باباحاجی *، مهدی صادقی شرمه ، عباس عبادی و بهزاد عین اللهی

چکیده مقاله:

  اهداف: بیماران همودیالیزی، سطوح بالایی از تنش­ روانی، اضطراب و افسردگی را تجربه می ­ کنند. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرینات هاتایوگا بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی این بیماران انجام شد.

  روش­ها: پژوهش حاضر، یک مطالعه­ی نیمه­ت جربی دو گروهی شاهددار است که 3 1 بیمار همودیالیزی از بیمارستان شهید لبافی­نژاد در گروه شاهد و 31 بیمار همودیالیزی از بیمارستان بقیه­الله (عج) در گروه آزمون با روش نمونه­گیری مبتنی بر هدف در سال 1389 قرار گرفتند و تمرینات هاتایوگا پس از آموزش اولیه توسط مربی یوگا، به مدت یک ساعت دو بار در هفته و به مدت دو ماه در گروه آزمون انجام شد. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه ویژگی­های جمعیت­شناختی و پرسش­نامه DASS2 1 بود که قبل از مداخله و دو ماه بعد از آن اندازه­گیری شد. سپس داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون­های آماری توصیفی، t مستقل، کای دو، فیشر و t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته­ها: تجزیه تحلیل داده­ها بین میانگین امتیازات استرس، اضطراب و افسردگی نمونه­های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی­داری را نشان داد (001/0 .(p< در حالی­که این تفاوت در گروه شاهد معنی­دار نبود.

  نتیجه­گیری: انجام تمریناتِ کم­هزینه، ساده و مفرح هاتایوگا با بهبود وضعیت زندگی بیماران همودیالیزی همراه است و می­توان با به­کارگیری این تمرینات در راستای بهبودی و پیشگیری مشکلات روان­شناختی این بیماران و هم­چنین سایر بیماری­های مزمن گام برداشت.

واژه‌های کلیدیهمودیالیز؛ هاتایوگا؛ استرس؛ اضطراب؛ افسردگی،

لینک رفرنس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.115.42.fa
برگشت به اصل مطلب