انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آرشیو اخبار علمی
ارتباط مشکلات روانشناختی با کیفیت زندگی کاری پرستاران بخش های مراقبت ویژه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ارتباط مشکلات روانشناختی با کیفیت زندگی کاری پرستاران بخش های مراقبت ویژه

نویسندگان: اشرف محمدی *، فروغ سرهنگی ، عباس عبادی ، محمد دانشمندی ، افسانه رئیسی فر و فاطمه امیری

 چکیده

  اهداف: پرستاران به عنوان بزرگترین گروه ارایه دهنده خدمات بهداشتی باید از کیفیت زندگی کاری مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند مراقبت­ها را به شکل مطلوب به مددجویان ارایه دهند. مطالعه­ی حاضر با هدف " بررسی ارتباط مشکلات روان­شناختی برکیفیت زندگی کاری پرستاران بخش­های مراقبت ویژه " انجام شد.

  روش­ها: این پژوهش توصیفی ـ همبستگی از نوع مقطعی بر روی 143 نفر از پرسنل پرستاری شاغل در بخش­های ویژه بیمارستان­های در شهر تهران در سال 1389 انجام شد. اطلاعات با استفاده از سه پرسشنامه شامل ویژگی­های جمعیت­شناختی، پرسش­نامه­ی کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون و پرسش­نامه­ی استاندارد DASS21 جمع آوری شد. اطلاعات توسط نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: بین کیفیت زندگی کاری با استرس (07/0= p ) و افسردگی (05/0= p ) همبستگی مشاهده نشد ولی با اضطراب همبستگی معکوس ضعیفی وجود داشت (27/0- = r و 002/0= p )

نتیجه ­ گیری: با توجه به تأثیر اضطراب بر کاهش کیفیت زندگی کاری پرستاران، توجه به اضطراب پرستاران بخصوص توسط مدیران ضروری است.
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی کاری؛ مشکلات روانشناختی؛ پرستار؛ بخش مراقبت ویژه،

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.115.38.fa
برگشت به اصل مطلب