انجمن علمی پرستاران قلب ایران- آرشیو اخبار علمی
مقایسه تاثیر ساکشن لوله تراشه با و بدون محلول نرمال سالین بر ضربان قلبی و درصد اشباع هموگلوبین

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مقایسه تاثیر ساکشن لوله تراشه با و بدون محلول نرمال سالین بر ضربان قلبی و درصد اشباع هموگلوبین

نویسندگان: حسین رفیعی ، صدیقه ایرانمنش و سکینه سبزواری *

چکیده

  اهداف: ریختن نرمال سالین داخل تراشه، قبل از ساکشن کردن، یک مداخله­ی سنتی پرستاری است. این مطالعه با هدف « بررسی تأثیر ساکشن لوله تراشه، با محلول نرمال سالین و بدون محلول نرمال سالین بر ضربان قلب و میزان اشباع هموگلوبین» انجام شد.

  روش­ها: این مطالعه­ی نیمه­تجربی با طرح متقاطع بر روی پنجاه بیمار ترومایی بخش مراقبت­های ویژه بیمارستان شهید باهنر شهر کرمان در سال 1388 انجام شد. برای هر بیمار، ساکشن یک بار با پنج میلی­لیتر محلول نرمال سالین و یک بار بدون محلول انجام شد. ضربان قلب و میزان اشباع هموگلوبین به ترتیب یک، دو و پنج دقیقه قبل و بعد و حین ساکشن توسط دستگاه­های مونیتورینگ استاندارد اندازه­گیری و ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های تی زوج و تی مستقل و SPSS17 استفاده شد.

  یافته­ها: در هر دو گروه ضربان قلب بعد از ساکشن افزایش داشت و در گروهی که نرمال سالین دریافت کرده بود اندکی بیشتر بود ولی تفاوت آماری معنی­دار نبود. تغییرات منفی اشباع هموگلوبین در گروهی که از نرمال سالین استفاده شد در مقایسه با گروهی که استفاده نشد بیشتر بود (05/0> p ).

  نتیجه­گیری: محلول نرمال سالین قبل از ساکشن می­تواند کاهش اشباع هموگلوبین با اکسیژن را به همراه داشته باشد و بهتر است برای رقیق کردن ترشحات از راه­کارهای مناسب­تری مثل مرطوب کردن هوای دمی استفاده کرد تا عوارض آن به حداقل برسد

واژه‌های کلیدیساکشن تراشه؛ ضربان قلب؛ اشباع هموگلوبین؛ نرمال سالین،

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.115.37.fa
برگشت به اصل مطلب