انجمن علمی پرستاران قلب ایران- کتاب الکترونیک(E book)
کتاب The Only ECG Book You"ll Ever Need

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی پرستاران قلب ایران:
http://icns.org.ir/find.php?item=1.101.203.fa
برگشت به اصل مطلب